Page 2 - Κάτοπτρο 2018
P. 2

sFi, ή Ινστιτούτο της Σάντα Φε
                                           —το υπόδειγμα perutz


                                      ...Ο Lawrence Bragg είχε τη διορατικότητα να
                                      προβλέψει ότι αυτές οι τεχνικές εξερεύνησης της
                                      κρυσταλλικής δομής της συνηθισμένης ύλης, στην
                                      ανάπτυξη των οποίων είχε συμβάλει, θα μπορού-
        Σε κάθε τίτλο του καταλόγου σημειώνεται η ονομαστική
       τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ 6%. Κάνοντας κλικ σε όποιον τίτλο   σαν να αποδειχθούν ισχυρό εργαλείο για την απο-
                                      κάλυψη της δομής των πολύπλοκων μορίων που
       σας ενδιαφέρει, μεταφέρεστε στο σάιτ μας, όπου μπορείτε να  αποτελούν τους δομικούς λίθους της ζωής, όπως
       βρείτε όλες τις πληροφορίες για αυτόν και να τον αγοράσετε  η αιμοσφαιρίνη και το DNA. Παρότρυνε επίμονα
              ηλεκτρονικά με την αναγραφόμενη έκπτωση.    τον Perutz, ο οποίος είχε υπάρξει φοιτητής του, να
                                      εγκαινιάσει ένα ερευνητικό πρόγραμμα σε αυτή
        • Για ηλεκτρονικές αγορές άνω των 45 €, μπορούμε να σας  την κατεύθυνση, ολοκληρωτικά αφιερωμένο στην
       αποστέλλουμε τις παραγγελίες σας με κούριερ, χωρίς να πλη-  αποκάλυψη των δομικών μυστηρίων της ζωής.
                       ρώνετε έξοδα αποστολής.    Έτσι, το 1947, γεννήθηκε ένα από τα πιο επιτυχη-
                                      μένα εγχειρήματα όλων των επιστημών, η Μονά-
       • Η δωρεάν αποστολή με κούριερ ισχύει για τις παραγγελίες  δα του Συμβουλίου Ιατρικής Έρευνας (MRCU) στο
        που θα πληρώσετε μέσω της πιστωτικής κάρτας σας* ή με   φημισμένο Εργαστήριο Cavendish του Πανεπιστη-
             κατάθεση σε λογαριασμό της εταιρείας μας πριν   μίου του Καίμπριτζ, διευθυντής του οποίου ήταν ο
                          από την αποστολή.    Lawrence Bragg. Υπό την καθοδήγηση του Perutz,
                     (Παράδοση σε 1 έως 3 ημέρες.)   η MRCU παρήγαγε, σε λίγα μόλις χρόνια, εννέα
         (* Πρέπει να γνωρίζετε ότι, στην περίπτωση της πληρωμής  Βραβεία Νόμπελ, ένα από τα οποία αφορούσε τη
          με κάρτα, η αξία των μεταφορικών αρχικώς δεσμεύεται  διάσημη ανακάλυψη της δομής διπλής έλικας του
                  και την επομένη σάς επιστρέφεται με  DNA από τους James Watson και Francis Crick.
                       πίστωση στην κάρτα σας.)    Ποιο ήταν το μυστικό της εξαιρετικής επιτυχίας
                                      του Perutz; Μήπως ανακάλυψε κάποια μαγική συ-
        • Αν επιθυμείτε να πληρώσετε τις παραγγελίες σας με αντι-  νταγή για τη βελτιστοποίηση του τρόπου διεξαγω-
       καταβολή ή αν διαμένετε σε δυσπρόσιτες περιοχές, η δωρεάν   γής της έρευνας; Αν ναι, πώς θα μπορούσαμε να
       αποστολή θα γίνεται μέσω των ΕΛΤΑ, οπότε θα επιβαρύνεστε   την εκμεταλλευθούμε προκειμένου να εξασφαλί-
           μόνο με τα έξοδα αντικαταβολής (2,30 €/αποστολή).  σουμε τη μελλοντική επιτυχία του Ινστιτούτου της
                    (Παράδοση σε 2 έως 5 ημέρες.)   Σάντα Φε; Ήταν φυσικό να αναλογίζομαι τέτοια
                                      ερωτήματα όταν ανέλαβα την ηγεσία του SFI. Έμα-
      • Οι αποστολές προς το εξωτερικό γίνονται μέσω των ΕΛΤΑ και  θα ότι ο Perutz, ενώ διατηρούσε το δικό του ερευ-
      επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής, υπολογιζόμενα (ανάλογα    νητικό πρόγραμμα, παραχωρούσε στους ερευνη-
       με το βάρος της παραγγελίας) σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο   τές του ανεξαρτησία και αντιμετώπιζε τους πάντες
       των ΕΛΤΑ (εκτός αν έχει υπάρξει διαφορετική συνεννόηση με   ισότιμα, μέχρι σημείου να αρνηθεί έναν τίτλο
                                      ευγενείας επειδή πίστευε ότι θα τον αποξένωνε
       τον πελάτη, ώστε η αποστολή να γίνει μέσω κούριερ). Για τις  από νεότερους ερευνητές. Ήταν πάντοτε πλήρως
       ταχυδρομικές αποστολές στο εξωτερικό, οι χρόνοι παράδοσης   εξοικειωμένος με την εργασία όλων, και φρόντιζε
         εξαρτώνται από τα ΕΛΤΑ, αλλά και από τα ταχυδρομεία   να κάθεται με διαφορετικούς συναδέλφους για
                        της χώρας προορισμού.    καφέ, γεύμα ή τσάι. Λοιπόν, τουλάχιστον στο πνεύ-
                                      μα, αν και όχι πάντοτε στην πράξη, όλα αυτά ήταν
                                      πράγματα που φιλοδοξούσα να κάνω —εκτός από
              ΕΚΔΟΣΕΙΣ Κάτοπτρο               το να αρνηθώ έναν τίτλο ευγενείας στην απίθανη
                                      περίπτωση που θα μου προσφερόταν.
               Κορυζή 8, 11743 Αθήνα,             Αλλά εκείνο το οποίο πραγματικά με ενέπνεε
          τηλ.: 210 9244827, 210 9244852, fax: 210 9244756    στον Perutz ήταν κάτι που διάβασα για αυτόν στη
              Κatoptro publications              νεκρολογία του στην Guardian. Έλεγε:
             8 Korizi str., 11743 athens, Greece,      «Με φιλοπαίγμονα διάθεση, κάθε φορά που τον
          tel.: 210 9244827, 210 9244852, fax: 210 9244756    ρωτούσαν αν υπάρχουν απλές κατευθυντήριες
                                      γραμμές για την οργάνωση της έρευνας ώστε να
          www.katoptro.gr   www.facebook.com/katoptro      είναι εξαιρετικά δημιουργική, απαντούσε: όχι
                twitter.com/katoptro            πολιτική, όχι επιτροπές, όχι αναφορές, όχι κριτές,
                                      όχι συνεντεύξεις· μόνο προικισμένα άτομα, με

                               2
   1   2   3   4   5   6   7