Sam Harris

Ο Sam Harris είναι νευροεπιστήμονας, ηθικός φιλόσοφος και συγγραφέας.