Page 3 - Κάτοπτρο 2018
P. 3

Geoffrey West,


        Ινστιτούτο της Σάντα Φε  ισχυρά κίνητρα, διαλεγμένα από ολί-  τους επιβαρύνουμε με ανοησίες· έτσι,  υψηλά ιδεώδη και η προσπάθεια να
  γους με βάση την ευθυκρισία τους. Σί- κάτι καλό θα προκύψει. Αυτό ήταν   δημιουργηθεί ένα πνεύμα και μια
  γουρα δεν είναι ο τρόπος που συνήθως  το πνεύμα στο οποίο είχε ιδρυθεί το  κουλτούρα όπου η ανάπτυξη ιδεών
  καθοδηγείται η έρευνα στη θολή δημο-  Ινστιτούτο της Σάντα Φε, και το οποίο  και η αναζήτηση γνώσεων δεν επιβα-
  κρατία μας, αλλά, από έναν άνθρωπο   προώθησαν με ενθουσιασμό όλοι οι   ρύνονται από την ηγεμονία τριμηνι-
  με σπουδαία χαρίσματα και εξαιρετική  πρόεδροί του. [...]          αίων αναφορών, διαρκούς σύνταξης
  ευθυκρισία, μια τέτοια απάντηση δεν    Φαινόταν τόσο απλό, οπότε για-   προτάσεων και επιτροπών επίβλεψης,
  είναι ελιτιστική. Είναι απλώς αναμενό- τί δεν ακολουθούσαν όλοι τη μαγική  πολιτικών μηχανορραφιών και γρα-
  μενη, διότι ο Max την είχε εφαρμόσει  συνταγή του Perutz; Λοιπόν, προσπα-  φειοκρατικών λεπτολογιών, πρέπει
  και είχε δείξει ότι η συνταγή του είναι  θήστε να προτείνετε την ίδια μέθοδο  να επικρατούν έναντι κάθε άλλου
  σωστή για εκείνους που στην επιστήμη  στις χρηματοδοτικές υπηρεσίες, στο  υπολογισμού. Με το παράδειγμά του,
  επιδιώκουν να κατακτήσουν τον κόσμο,  Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών, στο Υπουρ-  ο Perutz είχε δείξει ότι αυτό αποτελεί
  κάνοντας τους αρίστους να διαγκωνί-  γείο Ενέργειας, στα Εθνικά Ινστιτούτα  κρίσιμη συνιστώσα της επιτυχίας. Έτσι,
  ζονται για να σταθούν δίπλα τους.»   Υγείας, στα φιλανθρωπικά ιδρύματα,  κάθε χρονιά, κλείνοντας την ετή-

    Άρα είχε μια συνταγή, και αυτή εί- στους προέδρους και στους κοσμήτο-  σια αναφορά μου στο συμβούλιο του
  χε λειτουργήσει λαμπρά. Στην εποχή   ρες των πανεπιστημίων ή στο τοπικό  ινστιτούτου, μετά τις καυχησιολογίες
  μας, δύσκολα πιστεύει κανείς ότι αυτό  μέλος του Κογκρέσου, και γρήγορα θα  σχετικά με τις επιτυχίες μας και τους
  αλήθευε: όχι πολιτική, όχι επιτροπές,  ανακαλύψετε την απάντηση.      οικτιρμούς για την οικονομική μας
  όχι αναφορές, όχι κριτές, όχι συνεντεύ-  Η συνταγή, φυσικά, είναι απλου-  κατάσταση και τις δυσκολίες ανεύ-
  ξεις, επικεντρωθείτε «απλώς» στην   στευτική, κάπως μη ρεαλιστική, και  ρεσης πόρων προκειμένου να συνεχί-
  αριστεία και χρησιμοποιείστε εξαιρε-  ευκολότερα διατυπώνεται παρά     σουμε τις ερευνητικές δραστηριότητές
  τική ευθυκρισία. Λοιπόν, τουλάχιστον  εφαρμόζεται, καθώς ανατρέχει σε μια  μας, διάβαζα δυνατά αυτή τη μαγική
  κατ’ αρχήν, αυτό προσπαθούσαμε να   εικόνα υποστήριξης προς την επιστήμη  συνταγή ως σλόγκαν ή φιλοδοξία, ώστε
  κάνουμε στο SFI, και προσπαθούμε    και τη λογιοσύνη που πιθανώς ποτέ   να θυμόμαστε πώς να θέτουμε σωστά
  ακόμη: να βρίσκουμε τα καλύτερα    δεν υπήρξε πραγματικά στην απλοϊκή  τις προτεραιότητές μας. [...]
  άτομα, να τα εμπιστευόμαστε, να τους  μορφή της. Ίσως, όμως, εκεί βρίσκεται     —Από τον Επίλογο του βιβλίου
  προσφέρουμε υποστήριξη και να μην   η δύναμή της. Η αφοσίωση σε τέτοια         Geoffrey West, Κλίμακα

                               3
   1   2   3   4   5   6   7   8