Page 2 - Κάτοπτρο 2019
P. 2

Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας νέους
                                           κοινωνικούς κόσμους


                                      ...H πρώτη από τις επαναστατικές αυτές τεχνο-
                                      λογίες είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Μια σημαντική
                                      διαφορά μεταξύ των τεχνολογιών που έχουν μέχρι
                                      στιγμής δημιουργήσει οι άνθρωποι και της σύγχρο-
                                      νης τεχνητής νοημοσύνης είναι ότι η προγενέστερη
                                      τεχνολογία, στο σύνολό της, βρισκόταν πάντοτε
                                      στην υπηρεσία μας. Όλη αυτή η τεχνολογία —είτε
                                      πρόκειται για λόγχες είτε για δορυφόρους— λει-
        Σε κάθε τίτλο του καταλόγου σημειώνεται η ονομαστική    τουργούσε με βάση σκοπούς καθορισμένους από
       τιμή πώλησης χωρίς ΦΠΑ 6%. Κάνοντας κλικ σε όποιον τίτλο   τον άνθρωπο. Η τεχνητή νοημοσύνη, όμως, έχει τη
       σας ενδιαφέρει, μεταφέρεστε στο σάιτ μας, όπου μπορείτε να  δυνατότητα να καθορίζει τους δικούς της σκοπούς,
       βρείτε όλες τις πληροφορίες για αυτόν και να τον αγοράσετε  να έχει δικές της «επιθυμίες».
              ηλεκτρονικά με την αναγραφόμενη έκπτωση.     Ακόμη πιο εκπληκτικό, κατά την άποψή μου,
                                      είναι το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί
        • Για ηλεκτρονικές αγορές άνω των 45 €, μπορούμε να σας  να επηρεάσει την κοινωνική μας οργάνωση. Θα
       αποστέλλουμε τις παραγγελίες σας με κούριερ, χωρίς να πλη-  προσθέτουμε συνεχώς μηχανές (όπως τα αυτο-
                       ρώνετε έξοδα αποστολής.    κίνητα χωρίς οδηγό) και αυτόνομους δράστες
                                      (όπως τα διαδικτυακά «μποτ») στα κοινωνικά
       • Η δωρεάν αποστολή με κούριερ ισχύει για τις παραγγελίες  μας συστήματα· αλλά οι συσκευές αυτές δεν είναι
       που θα πληρώσετε μέσω της πιστωτικής κάρτας σας ή με κα-   απλώς εργαλεία που θα χρησιμοποιούμε για να
              τάθεση σε λογαριασμό της εταιρείας μας πριν   ενισχύουμε τις δικές μας προσπάθειες (όπως τα
                          από την αποστολή.    γυαλιά αναγνώρισης προσώπου), αλλά μηχανές οι
                     (Παράδοση σε 1 έως 3 ημέρες.)   οποίες ίσως να δρουν με τρόπους παρόμοιους των
                                      ανθρώπινων. Σήμερα, οι συσκευές αυτές —όπως
        • Αν επιθυμείτε να πληρώσετε τις παραγγελίες σας με αντι-  οι «ρομποτικοί σύντροφοι», που εκφράζουν συναι-
       καταβολή ή αν διαμένετε σε δυσπρόσιτες περιοχές, η δωρεάν   σθήματα και μπορούν να κάνουν απλές συζητή-
       αποστολή θα γίνεται μέσω των ΕΛΤΑ, οπότε θα επιβαρύνεστε   σεις, ή τα μποτ μετάδοσης ψευδών πληροφορι-
           μόνο με τα έξοδα αντικαταβολής (2,30 €/αποστολή).  ών— είναι ακόμη αρκετά χονδροειδείς. Εντούτοις,
                                      πολλές από αυτές τις τεχνολογίες αλληλεπιδρούν
                    (Παράδοση σε 2 έως 5 ημέρες.)
                                      με εμάς σαν να βρισκόμαστε στο ίδιο επίπεδο, σαν
      • Οι αποστολές προς το εξωτερικό γίνονται μέσω των ΕΛΤΑ και  να πρόκειται για ανθρώπους, κάτι που αποκαλώ
      επιβαρύνονται με έξοδα αποστολής, υπολογιζόμενα (ανάλογα    υβριδικά συστήματα.
       με το βάρος της παραγγελίας) σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο    Τα εν λόγω υβριδικά συστήματα παρέχουν τη
       των ΕΛΤΑ (εκτός αν έχει υπάρξει διαφορετική συνεννόηση με   δυνατότητα να δημιουργηθεί ένας νέος κόσμος
                                      κοινωνικής τεχνητής νοημοσύνης. Στο εργαστήριό
       τον πελάτη, ώστε η αποστολή να γίνει μέσω κούριερ). Για τις  μου έχουμε εκτελέσει πειράματα για μερικούς
       ταχυδρομικές αποστολές στο εξωτερικό, οι χρόνοι παράδοσης   από τους τρόπους με τους οποίους τέτοιου είδους
         εξαρτώνται από τα ΕΛΤΑ, αλλά και από τα ταχυδρομεία   τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να τροποποιήσει τη συ-
                        της χώρας προορισμού.    μπεριφορά των ομάδων. Σε ένα πείραμα προσθέ-
                                      σαμε μποτ σε ανθρώπινες διαδικτυακές ομάδες
                                      και δείξαμε πώς αυτά —αν και ήταν απλοϊκά,
              ΕΚΔΟΣΕΙΣ Κάτοπτρο               εξοπλισμένα μόνο με εκείνο που έχουμε αποκαλέ-
               Κορυζή 8, 11743 Αθήνα,           σει «βλακώδη τεχνητή νοημοσύνη»— διευκόλυναν
          τηλ.: 210 9244827, 210 9244852, fax: 210 9244756    ομάδες (νοημόνων) ανθρώπων να συνεργάζονται,
              Κatoptro publications              βοηθώντας τους να ξεπερνούν τις τριβές λόγω των
             8 Korizi str., 11743 athens, Greece,      προσπαθειών τους να συντονίσουν τις δράσεις
          tel.: 210 9244827, 210 9244852, fax: 210 9244756    τους. Σε ένα άλλο πείραμα φέραμε φοιτητές στο
                                      εργαστήριο και τους χωρίσαμε σε ομάδες των τεσ-
                 www.katoptro.gr              σάρων (τρεις φοιτητές μαζί με ένα ανθρωποειδές
              www.facebook.com/katoptro            ρομπότ)· στις ομάδες ανατέθηκε να συμμετάσχουν
                twitter.com/katoptro            σε ένα διαδραστικό παιχνίδι υπολογιστή (το οποίο
                                      περιελάμβανε την τοποθέτηση σιδηροδρομικών
             www.instagram.com/katoptrobooks          γραμμών σε έναν εικονικό κόσμο), ενώ το ρομπότ


                               2
   1   2   3   4   5   6   7