Page 3 - Κάτοπτρο 2019
P. 3

nicholas Α. christakis

                                           Πανεπιστήμιο Yale
   ήταν προγραμματισμένο να κάνει κά-  τροποποιώντας τη συμπεριφορά όχι   κοινωνικής ακολουθίας; Αναρωτηθείτε,
   ποια λάθη και, το σημαντικότερο, να  μόνο των οδηγών με τους οποίους ήρθε  θέλουμε να μαθαίνουν τα παιδιά μας
   τα αναγνωρίζει φωνητικά (λέγοντας,  σε άμεση επαφή αλλά και εκείνων με  από τις μηχανές πότε και πώς να είναι
   φέρ’ ειπείν, «Συγγνώμη παιδιά, έκανα  τους οποίους δεν έχει αλληλεπιδράσει.  ευγενικά; Και οι μηχανές ενδέχεται να
   λάθος στον γύρο αυτό. Ξέρω ότι είναι   Η κοινωνική μας ζωή θα επηρεα-   έχουν διαφορετικές ιδέες από εμάς για
   δύσκολο να το πιστέψετε, αλλά ακόμη  στεί και από άλλες εξελίξεις στην τε- τον αλτρουισμό. [...]
   και τα ρομπότ κάνουν λάθη»). Η πα-  χνητή νοημοσύνη. Ένα από τα πιο αξι- Μεταμορφώνουμε τον εαυτό μας μηχα-
   ρουσία του ρομπότ που ήταν πρόθυμο  οσημείωτα γνωρίσματα του AlphaGo   νικά και βιολογικά· το ίδιο κάνουμε και
   να παραδεχθεί το λάθος του άλλαξε   —του λογισμικού που κέρδισε τον Νο-  στις κοινωνίες μας. Οι εξελίξεις αυτές
   τον τρόπο αλληλεπίδρασης των φοιτη-  τιοκορεάτη Λι Σεντόλ, τον πρωταθλητή  θα μας αναγκάσουν, για άλλη μία φορά,
   τών, κάνοντάς τους να συνεργάζονται  στο αρχαίο παιχνίδι «γκο», τον Μάρτιο  να βρεθούμε αντιμέτωποι με το ερώτη-
   καλύτερα.               του 2016— δεν είναι η εκπληκτική του  μα πόσο διαχωρίσιμος είναι πραγματι-
    Σκεφτείτε επίσης τον αντίκτυπο που  ικανότητα να μαθαίνει το παιχνίδι από  κά ο άνθρωπος από τη Φύση. Ίσως χρει-
   θα έχουν τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό  μόνο του, αλλά το γεγονός ότι ο Σεντόλ,  αστεί ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο αν
   στους δρόμους. Τα οχήματα αυτά θα   αφού έπαιξε εναντίον της μηχανής,   θέλουμε να αποφύγουμε ένα δυστοπικό
   αλληλεπιδρούν με άλλα κοντινά τους  ανέφερε ότι και ο ίδιος είχε μάθει νέα  μέλλον. Το νέο συμβόλαιο θα καθόρι-
   οχήματα οδηγούμενα από ανθρώπους   κόλπα από τις περίεργες, όμορφες και  ζε ότι οι καινοτομίες αυτές θα πρέπει
   και θα είναι προγραμματισμένα να   αδιανόητες έως τότε κινήσεις της μηχα- να σέβονται την κοινωνική ακολουθία.
   κινούνται κατά τρόπο που θα μειώνει  νής. Αυτό σημαίνει ότι η αλληλεπίδρα- Φυσικά, ένα μέρος του εαυτού μου ανη-
   τις πιθανότητες σύγκρουσης. Αλλά ένα  ση με την τεχνητή νοημοσύνη άλλαξε  συχεί. Ένα άλλο, όμως, είναι αισιόδοξο.
   άτομο που έτυχε να οδηγήσει κοντά σε  τον τρόπο που ο Σεντόλ αλληλεπιδρά  Και τούτο διότι η κοινωνική ακολουθία
   ένα αυτοκίνητο χωρίς οδηγό μπορεί να  με τους άλλους ανθρώπους. Στην περί- έχει ριζώσει τόσο βαθιά μέσα μας, ώστε
   καταλήξει να οδηγεί με διαφορετικό  πτωση του γκο, το παραπάνω δεν ακού- είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς οτι-
   τρόπο, ακόμη και όταν δεν βρίσκεται  γεται τόσο σπουδαίο. Αλλά τι γίνεται αν  δήποτε θα μπορούσε, εκούσια ή ακού-
   πλέον κοντά στο αυτοκίνητο χωρίς   οι μηχανές αναλάβουν άλλες διδακτι-  σια, να τροποποιήσει το προσχέδιό μας
   οδηγό. Το ρομποτικό αυτοκίνητο μπορεί  κές λειτουργίες, επηρεάζοντας την κοι- σε ρεαλιστικό χρονικό πλαίσιο. [...]
   να δημιουργήσει έναν χείμαρο οφελών,  νωνική μάθηση, ένα κρίσιμο μέρος της  —Από το Ν.Α. Χρηστάκης, Προσχέδιο

                               3
   1   2   3   4   5   6   7   8